O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Niepełnosprawni

Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek Osłonowy          Dodatek mieszkaniowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania

Inne

Pamiętajmy o ogrodach...

Seniorze Trzymaj Formę!

 
 S T A T U T

                                        Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                             w  Darłowie

                                                                     § 1

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie zwany dalej „Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Darłowo powołaną do realizacji przede wszystkim zadań pomocy społecznej.

2.Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

3.Terenem działania Ośrodka jest Miasto Darłowo.

§ 2

1.Ośrodek działa na podstawie niniejszego Statutu.

2.W sprawach dotyczących Ośrodka, nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie w szczególności przepisy:

 • ustawa z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej  

 • ustawa z dn. 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

 • ustawa z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

 •       ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  

 • ustawa z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • ustawa z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • ustawa z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

 • ustawa z dn. 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 • ustawa z dn. 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • ustawa z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych   

 •       ustawa z dn. 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • ustawa z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

                                                                          § 3

Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków budżetu Gminy Miasto Darłowo, ze środków przekazywanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz z innych źródeł.

                                                                         § 4

1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Darłowa.

3. Z-cę Kierownika, głównego księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik.

                                                                        § 5

1. Zadaniami Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy Miasto Darłowo i zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej, określonych w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:

1)      koordynowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2)      sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3)      przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

4)      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

5)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

6)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

8)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

9)      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

10)  opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

11)  praca socjalna;

12)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

13)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

14)  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

15)  dożywianie dzieci;

16)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

17)  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

18)  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

19)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

2. Zadania wynikające z innych ustaw, w tym między innymi :

1)      ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych,

2)      ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

3)      prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia                7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4)      prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

5)      wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6)      wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3. Przy realizacji zadań Ośrodek  współdziała z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi .

4. Ośrodek współpracuje  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz zapewnienia mieszkańcom miasta pomocy w zakresie działania Centrum.

 

                                                                           § 6

  W zakresie realizacji zadań Ośrodek podlega ustaleniom:

1. Burmistrza Miasta Darłowo - w zakresie zadań własnych,

2. Wojewody Zachodniopomorskiego - w zakresie zadań zleconych.

                                                                           §7

Szczegółową organizację Ośrodka i podział zadań dla poszczególnych pracowników określa Regulamin organizacyjny, który wprowadzony jest zarządzeniem Kierownika Ośrodka.

                                                                         § 8

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.