O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Niepełnosprawni

Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek Osłonowy

Dodatek mieszkaniowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania

Inne

Pamiętajmy o ogrodach...

Seniorze Trzymaj Formę!

 


 

 

Darłowo 28.10.2022 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

  w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”   edycja 2023

Miasto Darłowo po raz kolejny podjęło działania w związku z przystąpieniem do realizacji w 2023 roku Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1)  840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2)  720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)  480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

4)     360 godzin rocznie dla:

5)   a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

       b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Należy pamiętać, że:

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.

Szczególne informacje o programie Państwo klikając w link  Program  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Mając na względzie powyższe wracamy się do osób zainteresowanych tą forma wsparcia  o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 7 listopada 2022 r. do godz. 15.00 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie ul. Ojca Damiana Tynieckiego 20 :

 • najlepiej osobiście w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00;

 • na adres mailowy tut. Ośrodka : mops@darlowo.pl

 • można wysłać Kartę udziału w Programie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie         ul. Ojca Damiana Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo.

Do karty zgłoszenia udziału w Programie  „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), lub w przypadku dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  94 314 01-58  u Zastępcy Kierownika Beaty Porębskiej

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację  Programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 


OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Komu przysługuje?

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ile wynoszą dodatki?

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 2. 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 3. 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 4. 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Czy we wniosku o wypłatę dodatku na określone źródła ciepła wykazuje się dochody?

Nie, we wniosku o wypłatę dodatku nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków gospodarstwa domowego.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Kiedy wypłata?

Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, O.D Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo. Kompletny wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Informacja o przyznaniu

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Ważne!

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Materiały

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
wniosek​_źródła​_ciepła

 


ZAPYTANIE OFERTOWE:


Informujemy, iż od 1 czerwca wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ składane są do ZUS


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przekazuje informacje dotyczące baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną. 
Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi oraz dane kontaktowe do KCIK.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii "Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi" zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:


KOMUNIKAT !!!

OD DNIA 09.05.2022r. W GODZINACH 10:00 – 14:00

   SĄ WYDAWANE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE NA PODSTAWIE WYDANEGO SKIEROWANIA  Z MOPS DARŁOWO.

MOPS DARŁOWO JEST UPOWAŻNIONY DO WYDANIA SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ Z UNII EUROPEJSKIEJ.Informujemy, iż w dniu 02.05.2022r,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie nieczynny


Samorząd Miasta Darłowo, działając na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późń. zm.), przystąpił do opracowania:

 • Programu Wspierania Rodziny.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety:

Zapraszamy Państwa do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb rodzin z terenu miasta Darłowo oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie.

Wspólnie mamy szansę opracować program, którego realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia rodzin mieszkających w Darłowie w najbliższych trzech latach.JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE DLA UKRAIŃCÓW

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego i mają już nadany numer PESEL mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł.

POBIERZ WNIOSEK

Punkt przyjmowania wniosków:                                                                                    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                               Ojca Damiana Tynieckiego 20


Potrzebne środki czystości (mokre chusteczki),mleka ,słoiczki dla maluszków. Można dostarczyć do MOPS Darłowo lub Klub Seniora.


Prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw na odległość za pomocą dostępnych środków komunikacji – telefon, internet , e-puap:

 

Dane kontaktowe :

tel. , fax : 94-314-67-76,

e-mail: mops@darlowo.pl ,

e-PUAP (ZALECANY): www..gov.pl

Pismo ogólne do podmiotu publicznego (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne)

Więcej informacji dot. danych adresowych jest dostępnych w odnośniku poniżej:

KONTAKT

Aktualności


23.02.2022

KOMUNIKAT

W związku z ostatnimi gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi tj. silnymi wiatrami, opadami deszczu oraz wichurami informujemy, że istnieje możliwość wystąpienia z wnioskami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie o przyznanie środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) oraz budynkach gospodarczych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.

 

05.01.2022

 


Informujemy, że na terenie Gminy Miasto Darłowo obsługę wniosków
o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. o. D. Tynieckiego 20 tel. 94 314 6776.

 

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie złożyć wniosek?

Osobiście

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

ul. o. D. Tynieckiego 20

76-150 Darłowo

za pośrednictwem poczty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

ul. o. D. Tynieckiego 20

76-150 Darłowo

w formie elektronicznej:

za pośrednictwem  Portalu e-PUAP (ZALECANY): www.gov.pl

·         Pismo ogólne do podmiotu publicznego (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne)

 

29.12.2021

Informujemy, iż w dniu 07.01.2022r,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie nieczynny


16.12.2021 Informacja w sprawie Kierowania, umieszczania i ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
08.12.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
 

 

01.12.2021 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE

INFORMUJE, ŻE
ŚWIADCZENIA GOTÓWKOWE
W M-CU GRUDNIU BĘDĄ WYPŁACANE Z KASY BANKU PKO DO DNIA 29 XII 2021R.
26.11.2021 Informacja ws. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
24.11.2021  

Od dn. 25 listopad 2021r. do dn. 10.grudnia 2021r. trwa kampania “ 16 DNI BEZ PRZEMOCY” 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women`s Global Leadership Institute. kampania poświęcona jest wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem http://kampania16dni.pl/


08.07.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuję że osoby chętne zaszczepić się przeciw Covid-19 mogą to zrobić za pośrednictwem tut. Ośrodka.
 

W sprawie ustalenia terminu w/w szczepienia prosimy się kierować telefonicznie
 

pod nr. tel: 94 314 67 76 lub 691 994 176
w godz. od 07:00 do 15:00


02.07.2021 Informujemy, iż od 1 lipca wnioski na Dobry Start składane są do ZUS
02.12.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w dniach 29 listopada i 30 listopada 2019 roku przeprowadził świąteczną zbiórkę żywności.
Patronatem zbiórki był Bank Żywności ,pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie oraz wolontariusze Darłowskiego Centrum Wolontariatu / około 40 osób/ zbiórka żywność przeprowadzona była w 7 sklepach na terenie Darłowa. Łącznie zebrano 1.099,40 kg żywności. W dniu 02.12.2019 r. żywność została wydana w formie paczek 50 rodzinom , głównie osobą starszym, niepełnosprawnym. Żywności przekazano także do Darłowskiego Hospicjum, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, Klubu Seniora, Świetlicy Miejskiej oraz część słodyczy przekazano na Darłowską Laponię Świętego Mikołaja.

Dziękujemy wszystkich za zaangażowanie i hojność
23.07.2019 Zapytanie ofertowe o cenę w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem przede wszystkim zakresu tematycznego: trening szukania pomocy, jak mówić o rzeczach bolesnych i przykrych
17.07.2019

Spotkanie informacyjne i inauguracja  projektu „ Pamiętajmy o ogrodach....”

W dniu 11 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie informacyjne z lokalnymi liderami – radnymi Rady Miejskiej, przedstawicielami Rad Osiedli i przedstawicielami służb mundurowych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu  p. n. „ Pamiętajmy o ogrodach... „ w ramach Programu Osłonowego „ Wpieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Gminę Miasto Darłowo.         W imieniu Burmistrza Darłowa Pana Arkadiusza Klimowicza,  Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Pan Zbigniew Mielczarski zaprosił osoby zainteresowane do uczestnictwa w projekcie, następnie zostały przedstawione i omówione działania jakie będą  podjęte w ramach realizowanego programu.
08.07.2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

mieszkańców miasta Darłowa, przedstawicieli partnerów realizowanego zadania  p.n „ Pamiętajmy o ogrodach...” oraz  liderów środowiskowych,

         DO UDZIAŁU W  SPOTKANIU W DNIU 11.06.2019 R. O GODZ. 10:00

SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE


02.07.2019

W dniu 31.05.2019 r. na Stadionie Miejskim w Darłowie odbył się Powiatowy Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Bliżej siebie". Piknik jest coroczną  imprezą, odbywającą się od 2004 roku. To okazja do spotkania i wspólnej zabawy osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego. Drużyny reprezentujące wszystkie gminy naszego powiatu rywalizowały w konkurencjach: artystycznej, plastycznej, sportowej i kulinarnej. Po podsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że I miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie i to właśnie ta Gmina będzie organizatorem Pikniku  w przyszłym  roku. Miejsce II  wywalczył Środowiskowy Dom Samopomocy ze Sławna, a  miejsce III  przypadło Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Darłowie, który reprezentowany był przez Klub "Niezapominajka". Członkowie Klubu zaprezentowali piosenkę, napisaną specjalnie na tę okoliczność przez Panią Elżbietę Gagjew, pt. "Military bzik", do której muzykę skomponował Pan Jan Schwarzlose. Każdy z uczestników Pikniku mógł liczyć na poczęstunek a mimo niezbyt zachęcającej pogody wszyscy doskonale się bawili.

Organizatorem tegorocznego Pikniku było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym"Otwarte Drzwi" współorganizatorami : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Urząd Miejski Darłowo oraz  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
29.05.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie zaprasza Pana do udziału w Powiatowym Pikniku Integracyjnym dla Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Bliżej siebie". Piknik jest coroczną imprezą, odbywającą się od 2004 roku. To okazja do spotkania i wspólnej zabawy osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego. W tym roku Piknik odbędzie się 31.05.2019 r. w godzinach 10.00 – 15.00 na Stadionie przy ul. Sportowej w Darłowie. Organizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Otwarte Drzwi" współorganizatorami : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Urząd Miejski Darłowo oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


14.12.2018

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali "Szlachetną Paczkę".


07.12.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie bardzo dziękuje mieszkańcom Darłowa , którzy w dniach 30 listopada i 01 grudnia 2018 roku wspomogli świąteczną zbiórkę żywności pod hasłem „Podaruj Potrzebującym Jedzenie Na Świąteczny Stół '' . Patronatem zbiórki był Bank Żywności. Pracownicy Ośrodka i wolontariusze Darłowskiego Centrum Wolontariatu zbierali żywność w 7 sklepach na terenie Darłowa. Łącznie zebrano 1.012,07 kg żywności . W dniu 03.12.2018 r. żywność została wydana w formie paczek 53 rodzinom , głównie osobą starszym , niepełnosprawnym. Żywności przekazano także do Darłowskiego Hospicjum , Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół , Klubu Seniora , Świetlicy Miejskiej oraz część słodyczy przekazano na Darłowską Laponię Świętego Mikołaja . W imieniu obdarowanych raz jeszcze dziękujemy.


4.12.2018

W dniu 22 listopada 2018r w sali liceum ogólnokształcącego darłowscy seniorzy świętowali swój dzień.
Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów było „ Jesień życia radość życia „ W przystrojonej na tę uroczystość sali, przy pięknie ozdobionych stołach w miłej atmosferze członkowie związku emerytów i grupy Tęcza uczcili Dzień Seniora.
Tę podniosłą uroczystość uświetniły występy uczniów ze SP nr 3, Studio Taneczne Revoltade, dzieci uczęszczające do świetlicy miejskiej „ Bezpieczna Przystań”, zespół wokalno- muzyczny 13 oraz solistka, pochodząca z naszego miasta Lucyna Wodzyńska.
Również seniorzy zaprezentowali swój program artystyczny podczas debiutanckiego występu zespołu chóralno-muzycznego „ Kolorowe Nutki”.
Życzenia okolicznościowe przekazał włodarz naszego miasta burmistrz Arkadiusz Klimowicz.
Do jego życzeń dołączyła się Danuta Puczyńska pełniąca od lat obowiązki przewodniczącej darłowskich emerytów.
W miłej atmosferze przy suto zastawionych i pięknie udekorowanych stołach nasi emeryci bawili się znakomicie.


29.11.2018 OSTRZEŻENIE PRZED PRÓBAMI OSZUSTWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie ostrzega przed próbami oszustwa podejmowanymi przez firmę z Zabrza , która rzekomo działa na rzecz MOPS w Darłowie. Informujemy, iż działania w/w firmy polegają na zbieraniu pieniędzy na materiały edukacyjne dla tut. MOPS za które wystawia fakturę vat i prosi o przelanie konkretnej sumy pieniędzy na wskazane w fakturze konto. Wyjaśniamy , że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie nie współpracuje z żadną z firm w celu uzyskania jakichkolwiek materiałów edukacyjnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Tel. 94 314 6776. Kierownik MOPS Darłowo Waldemar Wieczorek;


26.11.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku
12.06.2018

W dniu 08.06.2018 r. odbył się kolejny bo XIV Powiatowy Piknik Integracyjny Dla Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin pod nazwą „ Razem Aktywni i Kreatywni „. W tym roku organizatorem pikniku było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem ", Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie i Urząd Miasta Sławno. Klub „Niezapominajka” działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie w tym roku przygotował piosenkę pt :„ Bursztynowy song” która została wysoko oceniona przez jury oraz uczestników pikniku. Tekst piosenki napisała Pani Elżbieta Gagjew a muzykę skomponował Pan Jan Schwarzlose, który akompaniował uczestnikom. Stroje przygotowali sami członkowie Klubu „Niezapominajka” Ponadto odbyły się rywalizacje w konkurencjach sportowych, plastycznych i kulinarnych. Klub „Niezapominajka” zdobył pierwsze miejsce , otrzymując Puchar Przechodni Starosty Sławieńskiego. W poczynaniach dzielnie dopingowały uczestników Pani Beata Porębska i Marta Stosik - pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.


18.05.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie we współpracy z Powiatowym Inkubatorem Przedsiębiorczości w Sławnie zachęca osoby niepełnosprawne ( w stopniu znacznym i umiarkowanym ) do wzięcia udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej powstałych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem warsztatów jest aktywna integracja społeczna, edukacyjna i zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Darłowo.
Osoby chętne zapraszamy do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Dla Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, pokój nr 13, specjalista pracy socjalnej Pani Grażyna Stawecka, w godzinach pracy Ośrodka lub pod numerem telefonu 94 314 01 50.
 
19.12.2017 Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowani w pomoc w postaci Świątecznej Paczki, przekazało do DCW świąteczne podarunki dla potrzebujących rodzin.


06.12.2017 KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE
INFORMUJE,
ŻE ŚWIADCZENIA GOTÓWKOWE
W M-CU XII BĘDĄ WYPŁACANE
Z KASY BANKU PKO
DO DNIA 27 XII 2017 R.

05.12.2017

Ponad 70. wolontariuszy z Darłowskiego Centrum Wolontariatu i ze Szkolnych Klubów Wolontariatu w miniony weekend zebrało 1262 kilogramy żywności dla najbardziej potrzebujących. Przedświąteczna zbiórka żywości odbyła się pod patronatem Banku Żywności w Nowych Bielicach. Transportem i rozdziałem zebranych produktów zajął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zbiórkę żywności przeprowadzono w wielko powierzchniowych sklepach: Lidla, Intermache, Netto, Biedronki przy Leśnej i w Darłówku oraz w Bato. Wśród przekazywanych produktów przeważają: mąka, mleko, makarony cukier, konserwy, olej i słodycze. Z zebranych produktów przygotowano paczki, które trafią do Hospicjum, Dziennego Ośrodka Rehabilitacji, Domu Dziecka, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Laponię Św. Mikołaja, Świetlicy Miejskiej „Bezpieczna Przystań oraz dla ponad 40. najbardziej potrzebujących rodzin z naszego miasta.
Dziękujemy bardzo za hojność i wsparcie akcji Mieszkańcom Darłowa.


27.11.2017

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku


30.10.2017

W dniach 29-30.09.2017 r. w ramach , akcji „Podziel się posiłkiem” w pięciu darłowskich sklepach, tj. "BATO", „Netto”, „Intermarche” i w dwóch „Biedronkach” zbierano żywność dla osób potrzebujących. W akcji brało udział ok. 70 wolontariuszy. Ogółem zebrano 790 kg artykułów żywnościowych, w tym : 245 kg makaronów, kaszy i ryżu, 146 litrów mleka, 131 kg mąki, 97,5 kg muesli, 77 kg cukru, 22 litry napojów i wód mineralnych, 16,7 kg odzywek dla dzieci, 12 litrów olejów i tłuszczów, 7 kg konserw mięsnych, 6,8 kg przetworów owocowych, 6,5 kg słodyczy. Zebrane produkty zostały przewiezione do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni zrobili paczki żywnościowe dla 27 osób i rodzin. Żywność została również przekazana do Hospicjum, Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego, Wolontariatu, Domu Dziecka i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję, a szczególnie mieszkańcom Darłowa za przekazane produkty wolontariuszom za pomoc w zbiórce.

M. S.


03.08.2017

Od 1 sierpnia 2017 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przyjmuje  na  nowe okresy zasiłkowe wnioski  w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych ( 500+)  oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 

wnioski przyjmowane będą :

1)    w pok. nr  11 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze (500+)  na pierwsze i kolejne dzieci  z uwzględnieniem dochodów,
2)    w pok. nr  11 a - świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze ( 500+) na pierwsze i kolejne dzieci z uwzględnieniem dochodów ,
3)    w pok. nr 4 -  świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dzieci ( bez wymaganego dochodu),
4)    w pok. nr 5 - świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dzieci ( bez wymaganego dochodu)

w godzinach :

 - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek  - 8,00-12,00

Więcej informacji na otychczasowych zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego -   KIKNIJ TUTAJ


24.11.2016

Zarządzenie Nr 11/2016

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku

<<Treść ogłoszenia>>


15.12.2015

W dniu 02 listopada 2016 roku członkowie Klubu "Niezapominajka" spotkali się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tym razem okazją do spotkania była 11 rocznica powstania Klubu. Przy kawie i wspaniałym torcie uczestnicy oglądali zdjęcia i wspominali chwile, które zapadły im w pamięci. Jak to w listopadzie nie zabrakło również wspomnień o tych, których już między nami nie ma. Klub rozpoczął swoją działalność 26.10.2005 r. początkowo działał jako grupa wsparcia. Celem powstania grupy była integracja środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspólne działania ze społeczeństwem lokalnym oraz aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Poprzez działalność Klubu, osoby, które są jego członkami nawiązały wiele przyjaźni, aktywnie spędzają czas, rozwinęły swoje zainteresowania a nawet odkryły swoje zdolności. Klub jest otwarty na przyjęcie każdej chętnej osoby, która chciałaby spędzać czas inaczej niż dotychczas.

Beata Porębska

Marta Stosik.


06.05.2016

Informacja dla osób pobierających świadczenia z Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie w kasie banku

Z M I A N A  B A N K U  W Y P Ł A C A J Ą C E G O 
Ś W I A D C Z E N I A  W  K A S I E

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2016 roku wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywać będzie się w kasie PKO BP  Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA oddział w Darłowie   ul. Morska 5 , zgodnie z harmonogramem wypłat, który umieszczony zostanie na stronie internetowej MOPS, w Banku PKO BP   oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.


Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku


29.03.2016 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko referenta  ds. świadczeń rodzinnych
w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Darłowie

 
23.03.2016 LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Referent ds.  świadczeń rodzinnych nazwa stanowiska pracy

 
08.03.2016 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 
02.02.2016 Kierownik MOPS w Darłowie
INFORMUJE,
że w Starostwie Powiatowym w Sławnie funkcjonuje
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Szczegóły godzin przyjęć oraz zakres pomocy można uzyskac pod linkiem: http://powiatslawno.pl/index.php/pomoc-prawna
 
15.12.2015

W dniach 4-5 grudzień 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przy współpracy z Koszalińskim Bankiem Żywności po raz kolejny prowadził zbiórkę żywności na terenie miasta Darłowa. W zbiórce pomagali Darłowscy wolontariusze oraz pracownicy MOPS.
Zebrano 984,50 kg żywności. Zebrana żywność trafiła do 30 najuboższych rodzin z miasta Darłowa. Żywność przekazano również do Hospicjum w Darłowie ,Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzina ,świetlicy "Bezpieczna Przystań" i Darłowską Laponię.
Pierwszy raz w naszym Ośrodku z inicjatywy pracowników zorganizowaliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów w ramach "Szlachetnej paczki". Z tej pomocy skorzystały 3 rodziny.

Dziękujemy mieszkańcom Darłowa za wsparcie naszej akcji.


15.12.2015

W dniu 5 grudnia 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przy współpracy z Darłowskim Ośrodkiem Kultury zorganizował spotkanie ze Świętym Mikołajem w kinie Bajka.

Mikołaj wręczył 128 paczek ze słodyczami dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. To nie koniec niespodzianek jakie czekały w tym dniu na naszych milusińskich. Dzieci wraz z opiekunami obejrzeli film pt: " Święty Mikołaj dla Wszystkich". Uradowane i uśmiechnięte dzieci na pewno długo będą wspominać spotkanie ze Świętym Mikołajem.


15.12.2015

Kierownik MOPS podaje do wiadomości planowany harmonogram wypłać świadczeń. Pełny plan znajduje sie w dziale Ogłoszenia.


14.12.2015

W dniach 17-18 grudnia 2015 MOPS wydaje jabłka 10 kg/osobę. Z pomocy może skorzystać każdy mieszkaniec Darłowa za okazaniem Dowodu Osobistego


24.11.2015 „Dziupla”

We wrześniu 2014r. powstała Nieformalna Grupa „Dziupla”. Raz w tygodniu, we wtorek, przez ok. dwie godziny osoby niepełnosprawne spotykają się wraz z opiekunem Izabelą Bednarczyk w pomieszczeniu przy ul. M.C. Skłodowskiej (dawna kuchnia przedszkolna), udostępnionym dzięki uprzejmości dyrektora Darłowskiego Domu Kultury p. Arkadiusza Sipa. W tym czasie osiemnaście osób tworzy, bawi się, rozmawia, integruje w grupie dobrze rozumiejących się ludzi. Dzięki zakupom artykułów papierniczych przez MOPS w Darłowie powstało wiele cudownych prac. Wykonaliśmy ozdoby bożonarodzeniowe, maski karnawałowe, walentynkowe serca, galerię zdjęć i wiele innych prac. Spotkaliśmy się z okazji Nowego Roku, goszcząc dyrektora DOKu oraz na karnawałowo-walentynkowej zabawie, której towarzyszył słodki poczęstunek. Wykorzystaliśmy tez piękna pogodę, urządzając przedwakacyjnego grilla.
Tegoroczna jesień przyniosła „Dziupli” niespodziankę w postaci remontu pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania. Odmalowano ściany, przymocowano tablice korkowe na prace, wyłożono podłogę nowa wykładziną. Dzięki temu mogliśmy urządzić swoje pierwsze urodziny w czystym i ładnie urządzonym miejscu. Na naszej skromnej uroczystości nie mogło zabraknąć osób, dzięki którym „Dziupla” funkcjonuje: Dyrektora DOK P. Arkadiusza Sipa i Kierownika MOPS P. Waldemara Wieczorka. Nie zabrakło również przedstawiciela Urzędu Miasta Dra Zbigniewa Mielczarskiego i P. Arkadiusza Płóciennika – Kierownika Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna Przystań”, z którą „Dziupla” współpracuje od początku swojego istnienia. Urodzinowe spotkanie okazało się bardzo przyjemne i na długo zostanie w pamięci jego uczestnikom.
„Dziupla” to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie, którzy tworzą tą grupę. Wzajemne zrozumienie, życzliwość, wsparcie, a przede wszystkim magiczna atmosfera sprawia, że na każde kolejne spotkanie wszyscy czekają z utęsknieniem.


20.11.2015 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku
19.10.2015

GRUPA WSPARCIA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„ SZCZĘŚLIWY RODZIC, TO SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny stanowią jedną z grup szczególnie narażonych na dyskryminację oraz wykluczenie ze społeczeństwa. Tendencja chorych oraz ich rodzin do wycofywania się z aktywności społecznej , stanowi podstawową przeszkodę w ich powrocie do zdrowia oraz aktywnego życia. Brak specjalistycznych instytucji , narzędzi pomocy i środków finansowych sprawia, że rodzice zmuszeni są toczyć samotną walkę o dobro swojego dziecka, nie zwracając przy tym uwagi na własne potrzeby, nie mając wsparcia ze strony instytucji. Niejednokrotnie rodzice chorych dzieci chcieliby wyrwać się z domów, odetchnąć, zapomnieć o troskach i problemach, jednakże fakt, że nie mają możliwości zapewnienia opieki nad ich chorymi dziećmi powoduje, że zostają w domu.

Powyższe argumenty skłoniły pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, Panią Magdalenę Witkowską i Gabrielę Soboń, do utworzenia grupy samopomocowej zrzeszającej rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Celem głównym powstałej grupy stało się „ wyrwanie z domów” rodziców chorych dzieci i stworzenie im warunków do spędzania wolnego czasu.
Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Rodzicielstwo jest poważnym wyzwaniem i w każdym kolejnym etapie życia dziecka - innym. Szczególnie bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności.
Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się czy problemy

z ich dzieckiem są podobne do tych, które mają inni rodzice, podzielić się i poprosić o wyrażenie zdania innych rodziców. Panie korzystały w ramach projektu POKL z oferowanych im zajęć, takich jak m.in. kurs samoobrony, kurs prawa jazdy, zajęcia decoupage, zabiegi rehabilitacyjne. Specjalnie dla nich i ich pociech została zorganizowana wycieczka do Pragi w grudniu 2014r.
Powstałą grupę tworzy osiem matek i to one wniosły potencjał, energię, one dzielą się swoimi doświadczeniami, bo tylko „ szczęśliwy rodzic potrafi wychować szczęśliwe dziecko”.

Grupa powstała w roku 2013 w ramach realizowanego projektu systemowego „ Szansa na rozwój”, współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach EFS, a w roku 2015 w/w grupa została włączona do struktury organizacyjnej MOPS w Darłowie

Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców, ich niepokoje, pozwala łatwiej zaakceptować ich trudną sytuację rodzinną. Cykliczne spotkania, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 9:00 w siedzibie MOPS sprzyjają podniesieniu samooceny rodziców, niwelowaniu zjawiska wykluczenia społecznego oraz integrację ze społecznością lokalną.


14.10.2015

Dnia 2.10.2015 jak co roku członkowie grup wsparcia "Tęcza", "Niezapominajka" i Stowarzyszenia Otwarte Drzwi działających przy tut. MOPS, wzieli udział w grzybobraniu w Nowym Krakowie. Po obfitych zbiorach dzięki gościnności Leśnictwa Słowino Pana Andrzeja Czesnowskiego odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zadowolone i satysfakcję zbiorów uwieczniliśmy na fotografiach.


14.10.2015

W dniu 07.10.2015r.w świetlicy MOPS Darłowo członkowie Klubu „Niezapominajka” gościli uczestników grupy wsparcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie wraz z pracownikiem socjalnym Anną Zatorską.


1.10.2015

       W miniony weekend zakończyła się zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem" organizowana przez Banki Żywności, na terenie miasta Darłowo. W zbiórkę po raz kolejny zaangażowało się Darłowskie Centrum Wolontariatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nasi wolontariusze ze szkolnych klubów wolontariusza jak co roku w miejscowych marketach zbierali produkty żywnościowe dla tych, którzy z różnych powodów nie zawsze mogą mieć pełny żołądek.

   W tegoroczną akcję włączyły się takie sklepy jak Netto, Intermarche, Biedronka oraz Bato. W akcji zbierania żywności udział wzięli wolontariusze ze wszystkich Darłowskich szkół oraz podopieczni Darłowskiej Świetlicy Środowiskowej. Dla Darłowskiego Centrum Wolontariatu takie akcje są okazją do pokazania innym, że jesteśmy i działamy w regionie a los jego mieszkańców nie jest nam obojętny. Nasi wolontariusze swoją postawą niejednokrotnie pokazują, że radość z pomocy innym może być największym szczęściem. Ich trud i poświęcenie trudno niekiedy opisać słowami. Jednak oprócz naszych wolontariuszy, to również dzięki otwartości serc mieszkańców mogliśmy napełniać koszyki dla potrzebujących. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w miniony weekend, zakupili trochę więcej, bądź oddali swoje własne produkty żywnościowe dla osób, które potrzebują ich najbardziej. Każdy z nas daje innym to, co nosi w sercu, dzieląc się z innymi posiłkiem, za pomocą prostego gestu przywracamy innym wiarę w ludzkość i dajemy nadzieję na lepsze jutro tym, którzy jej nie mają. Dlatego tak ważne są codzienne najprostsze małe gesty wykonywane dziś, bo to one składają się na całokształt wielkich spraw jutra.

   Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 1381,5 kg żywności, to niespełna 1,4 tony. Żywność przeznaczono dla 31 rodzin z terenu Miasta Darłowa korzystających z pomocy wytypowanych prze pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w swoich rejonach. Żywnością wsparto również Dom Dziecka, Hospicjum, Caritas, Darłowskie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych


1.10.2015

        W dniu 18.09.2015r. członkowie Klubu „Niezapominajka” wzięli udział w wycieczce organizowanej przez pracowników socjalnych MOPS Darłowo Beatę Porębską i Martę Stosik do Wdzydz. W programie było zwiedzanie  Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory

i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, gdzie członkowie Klubu zapoznali się

z historią ziemi kaszubskiej jej stylem architektonicznym, oraz kulturą. Podziwiano widok na krzyż trzech jezior okalających Wdzydze  z wieży widokowej mierzącej blisko 36 metrów, a był to widok zapierający dech w piersiach, zachwycaliśmy się krajobrazami z trzech tarasów widokowych na wysokości 10, 20 i 30 metrów. Nie można było ominąć sklepu firmowego Fabryki Porcelany

w Lubianie, gdzie uczestnicy zakupili drobne upominki przypominające o ciekawej wycieczce.


01.06.2015

W bieżącym roku żywność z pomocy unijnej dla mieszkańców Darłowa jest wydawana w stołówce PKPS, przy ul. Wieniawskiego na podstawie skierowań, które wydaje MOPS. Zgodnie z wytycznymi rządowymi do pomocy żywnościowej uprawnione są osobysamotne, które mają miesięczny dochód do 813 zł (od października br. 951 zł) oraz rodzin, w których dochód na członka rodziny nie jest większy niż 684 zł (od października br. 771 zł). Skierowanie wydaje pracownik socjalny według roejonu w MOPS codziennie od 8:00 - 11:00


16.02.2015

Informujemy iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie uruchomiono dyżury radcy prawnego oraz psychologa dla osób potrzebujących pomoc z terenu powiatu sławieńskiego. Z bezpłatnych porad może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu bez względu na sytuacje materialną.

<<Szczegóły ogłoszenia - terminy przyjęć>>


13.01.2014

MOPS W DARŁOWIE POSZUKUJE RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła szereg nowych rozwiązań w zakresie pomocy rodzinie. Taką nową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci oprócz instytucji asystenta rodziny są tzw. rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

W naszym najbliższym otoczeniu możemy na pewno znaleźć rodziny, które potrzebują pomocy i wsparcia innych. Obecnie taka forma pomocy została uregulowana prawnie, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

MOPS w Darłowie poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie . Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i wskazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp.


13.01.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przyjmuje zgłoszenia      kandydatów na opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami),
w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie

podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań :

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki domowe.
Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze :

 • biegła znajomość języka polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.


Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.


Wymagane dokumenty :

1.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2.     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.

3.     Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

4.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.


Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów przyjmuje:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie,
ul. O. D. Tynieckiego 20 pok. 12, tel.(94) 314-67-76.


27.10.2014 Informujemy, iż w dziale ogłoszenia publikujemy projekt Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

<<Załącznik 1>>


17.10.2014

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - PAMIĘTAJ! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

<<czytaj więcej>>


11.07.2014

To już kolejna, VII edycja projektu systemowego pod nazwą „ Szansa na rozwój”, realizowana przez nasz Ośrodek wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz partnerami z Powiatu Sławnieńskiego.

 Celem naszych działań, skierowanych do mieszkańców Miasta Darłowo, osób bezrobotnych, niepracujących bądź zatrudnionych jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego.

Decyzją Zespołu  rekrutacyjnego, MOPS w Darłowie  zrekrutował do udziału w kolejnej edycji projektu, 10 beneficjentów oraz 9 mam dzieci niepełnosprawnych, powracających do projektu po udziale w 2013 roku, uczestniczek grupy samopomocowej „ Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko”.

Ponadto do udziału w projekcie pracownicy socjalni tut. Ośrodka wytypowali 10 matek wraz z otoczeniem, które zostały objęte wsparciem asystenta rodziny.

<<czytaj więcej>>


16.05.2014

Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych

które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.

w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.U.z 2014 r. poz. 567) informuje, iż z dniem 15.05.2014r. weszła w życie w/w ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

<<Szczegóły w działa Świadczenia Rodzinne>>


31.12.2013 W dniu 18.12.2013r. członkowie Klubu „Niezapominajka” zostali obdarzeni paczkami świątecznymi ufundowanymi przez młodzież z Młodzieżowej Akademii Filantropa działającej przy Darłowskim Centrum Wolontariatu.

Klub „Niezapominajka” bardzo dziękuje Młodzieżowej Akademii Filantropa za prezent w formie grantu 1000zł. Z przeznaczeniem na paczki świąteczne.


Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Darłowie dziękuje Państwu: Annie Roszkowskiej i Arturowi Muzalewskiemu za dar w formie paczek świątecznych dla czwórki rodzeństwa z rodziny korzystającej z pomocy tut. Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie dziękuje Panu Radnemu Rady Miejskij Darłowo za przekazanie trzem osobom ( rodzinom ) w okresie przedświątecznymkwot po200zł. Za które wskazane osoby korzystające z tut.Ośrodka zakupiły: odzież, węgiel i artykuły spożywcze.

 
 
 
 
 
 
 


10.06.2013

W dniu 17.05.2013r. na stadionie miejskim w Darłowie odbył się kolejny Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych pod nazwą” Podajmy Sobie Ręce”. Organizatorami pikniku było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół na terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Burmistrz Miasta Darłowo oraz Starostwo Powiatowe w Sławnie. W pikniku wzięło udział ponad 600 osób. Przeprowadzono cztery konkursy: artystyczny, plastyczny, kulinarny oraz sportowy, gdzie 13 drużyn walczyło o Puchar Przechodni Starosty Sławieńskiego. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna, która reprezentowała GOPS Postomino, drugie miejsce ex aequo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie Darłowo oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. Trzecie miejsce przypadło Warsztatom Terapii Zajęciowej „ AKSON” w Sławnie, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy w trakcie trwania imprezy otrzymali bezpłatnie zimne i gorące napoje, ciepły posiłek oraz ciasta i pączki.

<<Więcej fotografii w dziale Niezapominajka>>


02-01-2011

Dnia 19.12.2011r. W stołówce Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi". W uroczystości udział wzięło 80 osób m.in. Burmistrz Miasta, przedstawiciele Rady Miasta oraz Księża Parafii Darłowskich. Spotkanie umilił występ jasełkowy dzieci z miejskiej świetlicy środowiskowej "Bezpieczna Przystań". Przy śpiewie kolęd akompaniował niezastąpiony Jan Schwarzlosse. 


19-12-2011

Dnia 03.12.2011r. o godzinie 10:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie wraz z Darłowskim Domem Kultury zorganizował spotkanie mikołajkowe. Uroczystość odbyła się w darłowskim kinie "BAJKA". Św. Mikołaj rozdał 150 paczek. Dużym zainteresowaniem cieszył się Fil "CARS".

 


11.10.2011

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

<<szczegóły>>


21.08.2011

W dniu 26 sierpnia 2011r. odbył się w Sławnie kolejny piknik integracyjny pod hasłem: „Piosenka jest dobra na wszystko”. Klub „Niezapominajka” w tym roku przygotował prezentację teatralną pt.; „Przygody Kapitana Łukasza w Krainie Motyli”, która została wysoko oceniona przez jury oraz uczestników pikniku. Scenariusz i muzykę do spektaklu napisał Pan Jan Schwarzlose. Przygotował również choreografię, a w jego poczynaniach dzielnie towarzyszyły Pani Beata Porębska i Gabriela Sidło- pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.


Przypominamy tytuły przedstawień, które Klub „Niezapominajka” wystawiał podczas poszczególnych pikników integracyjnych:
1. 2006r. Piknik Integracyjny w Postominie „Żegnaj Książę”
2. 2007r. Piknik Integracyjny w Darłowie „Serce z bursztynu”
3. 2008r. Piknik Integracyjny w Podgórkach „Biuro pracy”
4. 2009r. Piknik Integracyjny w Sławnie „Kosmiczne Rzodkiewki”
5. 2010r. Piknik Integracyjny w Podgórkach „Straszek w sklepie z zabawkami”
6. 2011r. Piknik Integracyjny w Sławnie „Przygody Kapitana Łukasza w Krainie Motyli”


18-01-2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt systemowy pod nazwą " Szansa na rozwój", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje dotyczące w/w projektu znajdą Państwo na stronie projektu : <<www.pokl-dalowo.pl>>


15.12.2010

W dniu 15.12.2010 o godz. 10 odbyło się spotkanie opłatkowe w stołówce PKPS w Darłowie klubu "Niezapominajka" dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół oraz stowarzyszenia "Otwarte drzwi" na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działającym przy MOPS Darłowo.. Na spotkanie przybyli zaproszenie goście: Burmistrz Miasta p. A. Klimowicz, Przewodniczący rady Miasta Z. Grosz, ojciec senior Stefan Malandy oraz pracownicy socjalni MOPS. Spotkanie uświetnił występ Klubu "Niezapominajka" przedstawieniem "straszek w sklepie z zabawkami"


 


07.12.2010

Dnia 4 Grudnia 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z DOK zorganizował Spotkanie Mikołajkowe. Uroczystość odbyła się w Darłowskim Kinie o godzinie 10:00, podczas której Św. Mikołaj wręczył 159 paczek. Uroczystości Mikołajkowe jak co roku cieszyły sie dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony dzieci. 

 

01.10.2010

TONA ŻYWNOŚCI DLA POTRZEBUJĄCYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie kolejny raz przyłączył się do ogólnopolskiej zbiórki żywności, organizowanej, pod hasłem “Podziel się posiłkiem”, przy współpracy z Koszalińskim Bankiem Żywności, realizującym unijny program “PEAD”, w ramach którego przekazywana jest pomoc w postaci artykułów żywnościowych, która trafia do ubogich, potrzebujących mieszkańców naszego kraju.
W akcji brało udział 70 osób – wolontariuszy z Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego, Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłówku oraz w Dąbkach. Młodzież wspomagało 6 pracowników MOPS oraz członkowie Darłowskiego Centrum Wolontariatu.
W pięciu największych darłowskich sklepach “Biedronka”, “Netto”, “Lidl”, ”Bato” i "ABC" zebrano łącznie 814,80 kg żywności.
Wszystkie produkty przekazano 60 najuboższym rodzinom z miasta Darłowa.
Dziękujemy mieszkańcom Darłowa za wsparcie naszej akcji.
Szczególne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki należą się Paniom:  Dorota Kuriata, Joanna Witkowska, siostra Urszula, Małgorzata Marela, Justyna Tepurska, Anna Kwiastkowska, Dominika Lesner, Ewa Filipek, Monika Meresińska oraz Panu Waldemarowi Tałanda.


08.09.2010

W dniu 28.05.2010r. odbył się kolejny, szósty już, Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Podgórkach. W tym roku organizatorami był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. Klub ,,Niezapominajka", działający przy MOPS Darłowo, zajął III miejsce za przedstawienie pt:,,Straszek w sklepie z zabawkami".


08.09.2010

Dnia 07.06.2010r. w Kinie ,,Bajka", wspólnie z pracownikami Darłowskiego Ośrodka Kultury, zorganizowano dzień pod nazwą ,,Pamiętajmy o NIEZAPOMINAJCE", w piątą rocznicę jej działalności. Klubowicze przedstawili spektakl pt:,,Straszek w sklepie z zabawkami". Ponad to na scenie kina wystąpili przyjaciele naszego klubu tj. : Chór ,,Babunie", Pan Jan Schwarzlose z jednym z członków klubu- Panem Wiesławem Pasierbkiem oraz młode wokalistki uczestniczące w warsztatach muzycznych DOK. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- Pan Waldemar Wieczorek- wręczył podziękowania dla Kierownika i pracowników DOK, Pana Jana Schwarzlose, Pani Elżbiety Gagjew, chóru ,,Babunie" oraz dla wokalistek DOK.


14.03.2008

Przestawiamy Państwu ostateczną wersję Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Darłowo na lata 2008-2013.
Więcej szczegółów w dziale: >>Ogłoszenia<<