O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Niepełnosprawni

Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko
 

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek Osłonowy          Dodatek mieszkaniowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania


 
 
 

D O K U M E N T Y   D O   P O B R A N I A


Wnioski składane drogą elektroniczną do Ośrodka (za wyjątkiem wniosków składanych poprzez banki) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym profilem zaufanym (ePUAP).

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
 3. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
 4. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 6. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 7. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 8. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 9. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 10. Oświadczenie ustalające ustawodawstwo państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych (dotyczy rodziców pracujących za granicą)
 11. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 12. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 13. Wniosek o udzielenie pomocy.
 14. Informacja o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyznanie usług opiekuńczych.

Dodatkowe informacje i druki: http://mops.darlowo.ibip.pl/public/?id=186197