O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Niepełnosprawni

Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek Osłonowy          Dodatek mieszkaniowy

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania

Inne

Pamiętajmy o ogrodach...

Seniorze Trzymaj Formę!

  

    

Statut Stowarzyszenia


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym o nazwie „Otwarte Drzwi” jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie
i propagowanie postaw, inicjatyw i działań zmniejszających zagrożenie wykluczenia społecznego narażonych na nie osób, w szczególności niepełnosprawnych wspieranie dążenia do samodzielności, wspieranie osób z trudnościami w nauce, umożliwienie tym osobom szerszego dostępu do szkoleń
i różnorodnych form terapii. Stowarzyszenie będzie zajmowało się tworzeniem nowych miejsc pomocy społecznej oraz wspierało te już istniejące na terenie gminy, będzie także zapobiegało tworzeniu się dysfunkcji społecznych, takich jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, gmina Darłowo, województwo zachodniopomorskie.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dn.7.04.1989r Prawo o stowarzyszeniach (t.j.Dz.U. z 2001r. nr 79, poz 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

§5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terenem kraju.


§6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


§7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1. Ułatwianie dostępu i propagowanie terapii pomocnych w pracy z zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
2. Tworzenie nowych miejsc pomocy społecznej.
3. Tworzenie lokalnych grup wsparcia.
4. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
5. Współpracę z osobami instytucjami zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
6. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
7. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnie obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, zabiegać o poprawę opinii społecznej wokół osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,

w szczególności:

a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze, jak również może:
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, korzystać z lokali Stowarzyszenia.
c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.
e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§13

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie, formę
i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionych w §12 ust.2 pkt b)-e).

§14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.
b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia.
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy.
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt a) i b).
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Śmierć członka.

§15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział 2
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński


§17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze ustalenia statutu nie stanowią inaczej.

§19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jej terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f) uchwalanie zmian statutu
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
j) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
l) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich.
6. Uchwały walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§20

1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i z 4 innych członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zabraniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia


§21

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.


§22

1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami
i skargami wniesionymi na władzę Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia , które podaje do wiadomości wszystkich członków.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §16 pkt. 2,3 i 4
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.§24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, dotacji, grantów.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§25

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.Podpisy członków zarządu:
1.Prezes - Tomasz Mielczarek.
2.Wiceprezes- Grażyna Regina Stawecka.
3.Skarbnik- Anna Małgorzata Bańkowska .
4.Sekretarz- Beata Marzanna Porębska.
5.Członek- Renata Kaźmierczyk.
6.Członek-Maria Szafraniec.
7.Członek-Ewa Racięda.