O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania
DODATEK MIESZKANIOWY


   Dodatek mieszkaniowy jest pomocą dla osób i rodzin o niskich dochodach. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochodów w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury, a w gospodarstwach wielo osobowych 125% najniższej emerytury. Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
   Do dochodów nie wlicza się dodatku dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

   Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

   1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

   2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych do których przysługuje im spółdzielcze do lokalu mieszkalnego;

   3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własności i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

   4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

   5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na  liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

·         35 m. kw - dla jednej osoby

·         40 m. kw - dla dwóch osób

·         45 m. kw - dla trzech osób

·         55 m. kw - dla czterech osób

·         65 m. kw - dla pięciu osób

·         70 m. kw - dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m. kw.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

K. K-S.