O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

* Dodatek mieszkaniowy
* Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania
DODATEK ENERGETYCZNY


  

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE INFORMUJE, IŻ PRZYJMUJE WNIOSKI O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO .

 • Ryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2015r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wynosi:
 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie;
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie;
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.

Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy a nie inny członek rodziny

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  siedzibie tutejszego Ośrodka w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 15:00Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  siedzibie tutejszego Ośrodka w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 15:00
 
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
 1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 2. w kasie BBS.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w siedzibie tutejszego Ośrodka w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 15:00